Viewing articles tagged 'باج افزار'

 باج افزار(Ransomware) چیست؟

باج افزار(Ransomware) یک نوعی از بد افزارها است که به مجرمان این امکان را می دهد تا بتوانند از...

 ویروس‌های کامپیوتری

ویروس کامپیوتری ویروس های کامپیوتری برنامه هایی هستند که پس از وارد شدن به کامپیوتر اقدامات غیر...