میزبانی وب لینوکس ایران

بسته یک

تحویل آنی

 • 100 مگابایت مقدار فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 2 عدد تعداد ایمیل
 • 2 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
بسته دو

تحویل آنی

 • 250مگابایت مقدار فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 5 عدد تعداد ایمیل
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
بسته سه

تحویل آنی

 • 500مگابایت مقدار فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 7 عدد تعداد ایمیل
 • 7 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
بسته چهار

تحویل آنی

 • 1 گیگابایت مقدار فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 10 عدد تعداد ایمیل
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
بسته پنج

تحویل آنی

 • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • 700 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 10 عدد تعداد ایمیل
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
بسته شش

تحویل آنی

 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • 1300 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 12 تعداد ایمیل
 • 7 وب سایت اضافی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • CPanel کنترل پنل
بسته هفت

تحویل آنی

 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • 3500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود وب سایت اضافی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • CPanel کنترل پنل
بسته هشت

تحویل آنی

 • 20 گیگابایت مقدار فضا
 • 10 ترابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود وب سایت اضافی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • CPanel کنترل پنل
بسته نه

تحویل آنی

 • 40 گیگابایت مقدار فضا
 • 10 ترابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود وب سایت اضافی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • CPanel کنترل پنل