Viewing articles tagged 'اس ای لینوکس'

 Selinux و حالت های مختلف فعال و غیر فعال آن

SElinuxیک امکان و ویژگی لینوکس است که مکانیزمی برای پشتیبانی از خط مشی های امنیتی سطح دسترسی هسته...