میزبانی وب لینوکس ایران

بسته یک

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 100 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 5 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 2 عدد
 • تعداد دیتابیس : 2 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی : ندارد
 • کنترل پنل : CPanel
بسته دو

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 250مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 10 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 5 عدد
 • تعداد دیتابیس : 5 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی : ندارد
 • کنترل پنل : CPanel
بسته سه

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 500مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 20 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 7 عدد
 • تعداد دیتابیس : 7 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی : دارد
 • کنترل پنل : CPanel
بسته چهار

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : 50 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 10 عدد
 • تعداد دیتابیس : 10 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی : دارد
 • کنترل پنل : CPanel
بسته پنج

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 2 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : 70 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 10 عدد
 • تعداد دیتابیس : 10 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی : دارد
 • کنترل پنل : CPanel
بسته شش

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : 130 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 12
 • وب سایت اضافی : 7
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • کنترل پنل : CPanel
بسته هفت

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : 350 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • وب سایت اضافی : نامحدود
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • کنترل پنل : CPanel
بسته هشت

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : 1 ترابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • وب سایت اضافی : نامحدود
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • کنترل پنل : CPanel
بسته نه

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 40 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : 1 ترابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • وب سایت اضافی : نامحدود
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • کنترل پنل : CPanel