مقالات

 FTP چیست؟

FTP يکي از قديمي ترين پروتکل هاي استاندارد در TCP/IPاينترنت مي باشد که در سال 1970 در محیط...

 HTTP چیست؟

پروتکل HTTP برگرفته از حروف ابتدایی عبارت Hyper text transfer Protocol است و مجموعه ای از قوانین...